Oferta i organizowanie kursów

Naša agentúra ponúka jazykové kurzy anglického, talianskeho, francúzskeho a poľského jazyka.

ANGLICKÝ JAZYK

1. INDIVIDUÁLNY KURZ

Počet osôb: 1
Individuálna forma štúdia umožňuje presné nasmerovanie obsahu a formy vyučovania potrebám študenta, čo vo výraznej miere prispieva k jeho dobrým študijným výsledkom. Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí uprednostňujú vyučovanie typu „face to face“. Študent má dostatok priestoru na otázky, vysvetlenia, opakovania, konverzáciu. Tým, že je hodina stavaná výlučne na základe potrieb a želaní študenta, stáva sa individuálne vyučovanie veľmi obľúbenou a vyhľadávanou formou výučby anglického jazyka. Intenzitu, dni a časy výučby, ako aj termín začiatku kurzu si študent volí pri prihlasovaní na kurz sám. Cena za jednu individuálnu hodinu (60 min) je 10,70 EUR.
V rámci individuálneho kurzu vám ponúkame nasledovné zľavnené balíčky:

Intenzita           dĺžka kurzu            počet hod.        cena (v EUR)        cena so zľavou

EXCLUSIVE:   3xtýžd./1,5 hod/3 mes.    54                  577.80,-                       550,-
INTENSIVE:    2xtýžd./1,5 hod/2 mes.    24                  256.80,-                       240,-
STANDARD:   1xtýžd./1,5 hod/3 mes.    18                  192.60,-                       180,-
MINIMUM plus: 2xtýžd./1 hod/1 mes.      8                     85.60,-                         80,-
MINIMUM:      1xtýžd./1 hod/1 mes.        4                     42.80,-                         40,-

V prípade, že študent nemá záujem o zvýhodnený balíček a praje si iný počet hodín a rozdielnu intenzitu vyučovania, prispôsobíme sa jeho potrebám a želaniam. Cena za jednu vyučovaciu hodinu (60min) je v takomto prípade 10.70,- EUR a minimálny počet objednaných hodín je 10. Cena za učebný materiál závisí od špecifikácie individuálneho kurzu – všeobecná angličtina, konverzácie a pod...

2. MINI SKUPINKOVÝ KURZ

Počet osôb: 2 – max.3

Mini skupinový kurz pozostáva z dvoch, max. 3 študentov, ktorí sa učia v malej, vedomostne a vekovo vyrovnanej skupinke. Je určený pre ľudí, ktorých spájajú rovnaké potreby a možnosti štúdia cudzieho jazyka. Štúdium v takejto malej skupinke motivuje študenta k pravidelnej účasti na vyučovaní a následnom vzdelávaní sa. Tento kurz je možné obsahovo zamerať podľa želania študentov na:
- všeobecnú výučbu anglického jazyka (všetky úrovne)
- konverzačné hodiny
- business English
- writing, listening
- a pod.

V rámci mini skupinového kurzu vám ponúkame nasledovné zľavnené balíčky:

Intenzita           dĺžka kurzu          počet hodín       cena (v EUR)       cena so zľavou

EXCLUSIVE:     3xtýžd./1,5 hod/3 mes.   54                 288.90,-            275,-/osoba
INTENSIVE:      2xtýžd./1,5 hod/2 mes.   24                 128.40,-            120,-/osoba
STANDARD:     1xtýžd./1,5 hod/3 mes.   18                   96.30,-              90,-/osoba
MINIMUN:        1xtýžd./1 hod/1 mes.        4                   21.40,-              20,-/osoba

Cena za učebný materiál závisí od špecifikácie individuálneho kurzu – všeobecná angličtina, konverzácie a pod...

3. MALÁ SKUPINKA
Počet osôb: 4 – max.6

Kurz vo forme malej skupinky je určený pre každého, kto si želá naučiť sa, alebo zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Študenti pracujú v malej skupinke, vďaka čomu každý študent dostáva dostatok priestoru na vyjadrenie, vysvetlenie, konverzáciu, čím sa zvyšuje efektívnosť a kvalita výučby. Tento kurz systematicky rozvíja všetky zručnosti v cudzom jazyku:
• writing (písanie)
• reading (čítanie)
• listening (počúvanie)
• speaking (konverzácia)

Študent je na základe vstupných testov zaradený do príslušného ročníka (1.,2.,3.,4.,5. ročník). Každý ročník pozostáva z dvoch semestrov, pričom jeden semester sa skladá z 36 hodín, jeden celý ročník teda pozostáva zo 72 hodín. Po úspešnom zvládnutí 1. semestra sa študent dobrovoľne rozhoduje nastúpiť do ďalšieho (viď Organizácia a úrovne kurzov AJ)

1 SEMESTER:
Intenzita kurzu:    2xtýždenne/1,5 hod/90 min.
Dĺžka kurzu:         3 mesiace
Počet hodín:         36 hodín
Cena kurzu:         100,- EUR/osoba (cena nezahŕňa učebné materiály)


4. KONVERZAČNÝ KURZ

Konverzačný kurz je určený pre ľudí, ktorí už ovládajú anglický jazyk na mierne pokročilej, či pokročilej úrovni a chcú si vylepšiť svoje konverzačné schopnosti. Vyučovanie prebieha výlučne v anglickom jazyku. Každá hodina má svoju vopred určenú tému, na ktorú si študent doma pripravuje svoju esej, čím aktívne rozvíja aj writing skills (zručnosť písania). Na hodine sa o téme živo diskutuje, študent vyjadruje svoje názory, myšlienky, postoje. Súčasťou konverzačných hodín je aj listening (počúvanie) rôznych nahrávok týkajúcich sa danej témy a následné správne porozumenie a reprodukcia textu. Študent dostáva aj rôzne gramatické úlohy, vďaka čomu si neustále opakuje gramatiku jazyka.

Tento typ kurzu rozvíja hlavne konverzačné schopnosti študenta, jeho slovnú zásobu a schopnosti efektívneho vyjadrenia sa v cudzom jazyku. Hlavným cieľom tohto kurzu je naučiť študentov hovoriť v cudzom jazyku plynule.

Kurz je možné viesť individuálne, alebo v mini skupinkách, od čoho sa následne odvíja cena za samotný kurz.


5. FIREMNÉ KURZY
Počet osôb: neobmedzený

Ponúkame Vám profesionálny kurz anglického jazyka priamo vo Vašej firme.
Efektívnosť – efektívne využitie Vášho času a času Vašich zamestnancov, ktorý len prispeje k zveľadeniu a upevneniu Vašej spoločnosti.
Flexibilita – prispôsobíme sa Vaším časovým, vzdelávacím a individuálnym požiadavkám.
Pohodlie – jazykový kurz priamo v priestoroch Vašej firmy zaručujú pohodlie a výhodu domáceho prostredia.

Cena kurzu závisí od počtu účastníkov, pri vyššom počte účastníkov ponúkame výrazné zľavy.


6. KURZY PRE DETI A TEENAGEROV

  • doučovanie detí (opakovanie školského učiva, písanie domácich úloh, precvičovanie čítania)
  • zvyšovanie komunikačných a písacích zručností dieťaťa
  • hravá forma výučby
  • príprava teenagerov na maturitnú skúšku z anglického jazyka

Tento kurz je možné podľa záujmu viesť buď individuálne alebo v skupinkách.

TALIANSKY JAZYK

Kurz talianskeho jazyka ponúkame na nasledujúcich úrovniach:

- začiatočník – 1.ročník (pozostávajúci z dvoch semestrov, 1 semester = 36hodín)

1. MALÁ SKUPINKA
Počet osôb: 4 – max.6

Kurz talianskeho jazyka je určený pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa základy tohto krásneho románskeho jazyka. V jednotlivých lekciách vám vysvetlíme základy gramatiky so zameraním sa na témy a situácie, ktoré aktívne rozvíjajú jazykové zručnosti študenta. Po zvládnutí kurzu by študent nemal mať problémy dohovoriť sa po taliansky v každodenných životných situáciách, pochopiť jednoduchý text či dohodnúť sa s obchodným partnerom.

1 SEMESTER:
Intenzita kurzu:  2xtýždenne/1,5 hod/90 min.
Dĺžka kurzu:       3 mesiace
Počet hodín:       36 hodín
Cena kurzu:       120,- EUR/osoba (cena nezahŕňa učebné materiály)

POĽSKÝ JAZYK

Kurz poľského jazyka ponúkame na nasledujúcich úrovniach:

 začiatočník – 1.ročník (pozostávajúci z dvoch semestrov, 1 semester = 24hodín)

1. MALÁ SKUPINKA
Počet osôb: 4 – max.6

Kurz poľského jazyka je určený pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa základy slovanského jazyka našich susedov. Na začiatku kurzu sa študent naučí výslovnosť, poľskú abecedu, ako aj realizáciu jednotlivých písmen v poľskom jazyku. Hlavný dôraz sa kladie na rozdielnosti poľského jazyka od slovenského. V jednotlivých lekciách vám vysvetlíme základy gramatiky so zameraním sa na témy a situácie, ktoré aktívne rozvíjajú jazykové zručnosti študenta. Po zvládnutí kurzu by študent nemal mať problémy dohovoriť sa po poľsky v každodenných životných situáciách a porozumieť poľské texty.

1 SEMESTER:
Intenzita kurzu:  2xtýždenne/1,5 hod/90 min.
Dĺžka kurzu:       2 mesiace
Počet hodín:       24 hodín
Cena kurzu:        90,- EUR/osoba (cena zahŕňa učebné materiály)


2. KONVERZAČNÝ KURZ

Konverzačný kurz je určený pre tých, ktorí už majú zvládnuté základy poľského jazyka. Tento kurz rozvíja a zdokonaľuje komunikačné zručnosti študenta v poľskom jazyku. Každá hodina pozostáva z vopred určenej témy, o ktorej sa živo diskutuje. Súčasťou hodiny je aj počúvanie rôznych poľských nahrávok, príp. pozeranie krátkych dokumentov a následné tlmočenie, resp. reprodukcia textov. Študent si rozvíja zručnosti počúvania, písania a rozprávania v poľskom jazyku.

Hlavným cieľom tohto kurzu je naučiť študenta hovoriť v cudzom jazyku plynule.

Kurz je možné viesť individuálne, alebo v mini skupinkách, od čoho sa následne odvíja cena za samotný kurz.

 

 

Kursy językowe

czytaj więcej